Navigeer snel naar 

Case 16

Kustversterking Katwijk: Bescherming tegen zee met extraatjes
Investeren in een klimaatproject levert vaak meer op dan in harde euro's valt uit te drukken

Details

ProjectKatwijk: robuuste kustversterking 
KlimaatthemaAdaptatie: veiligheid tegen overstromingen
LocatieKatwijk
SchaalRegio
DoelgroepMedewerkers waterschappen, gemeenten
TijdlijnUitvoering van het project start in 2013, begin 2015 moet het project afgerond zijn. Horizon van 50 jaar.

De kust van Katwijk bleek bij controle niet meer te voldoen aan de normen tegen overstromingen. Het Hoogheemraadschap Rijnland begon daarom het project ‘Kustversterking Katwijk’. Het project ontwikkelde een model dat niet alleen de kosten optelt, maar ook de maatschappelijke winst en wensen van betrokkenen afweegt en in de berekening meeneemt.

De kust van Katwijk bleek bij controle niet meer te voldoen aan de normen tegen overstromingen. Het Hoogheemraadschap Rijnland begon daarom het project ‘Kustversterking Katwijk’. Het project ontwikkelde een model dat niet alleen de kosten optelt, maar ook de maatschappelijke winst en wensen van betrokkenen afweegt en in de berekening meeneemt.

Aanpak

  • In Katwijk is een economisch model ontwikkeld (zie instrument T) dat helpt bepalen welke maatregelen nu en in de toekomst de beste bescherming bieden, zonder dat het de huidige generaties onevenredig veel kost. Het weegt kosten en baten af en betrekt opvattingen van belanghebbenden.
  • De Wageningen Universiteit bracht met een kosten-batenanalyse in kaart hoe hoog de investering is voor bepaalde types kustversterking. Dat is gebaseerd op ramingen van adviesbureau Arcadis. De uitkomsten verschillen door hun variërende discontovoeten, een grootheid om de toekomstige maatschappelijke kosten en baten terug te reken naar vandaag. Het is een politiek-ethische keuze: hoe belangrijk vinden we welvaart en veiligheid voor toekomstige generaties in relatie tot de offers die we daar zelf voor moeten brengen?
  • Daarnaast heeft het projectteam een stakeholder-analyse gehouden met projectgroepleden en direct betrokkenen. Deze maatschappelijke waardering is vervolgens gecombineerd met de economische waardering.

Resultaat

De studie in Katwijk van de Wageningen Universiteit heeft inzicht gegevens in de belangrijkste kosten en baten, zowel maatschappelijk als economisch. Er is gekozen voor een integrale oplossing, waarbij een dijk in een duin gecombineerd wordt met de bouw van een parkeergarage. Dat vergt hogere aanlegkosten, maar lagere onderhoudskosten. En het biedt extra waarde voor Katwijk: op deze manier worden parkeerproblemen op een aantrekkelijke manier opgelost.

Lessen

11 Analyseer hoe betrokkenen aankijken tegen de gevolgen van klimaatverandering en wat zij van belang vinden bij de keuze voor oplossingen. Een stakeholder-analyse is hiervoor een goed instrument
12 Combineer deze stakeholder-analyse met een kostenbatenanalyse om effectiviteit van verschillende adaptatieoplossingen te vergelijken
12 Geef met gevoeligheidsanalyses weer hoe de resultaten van de kosten-batenanalyse afhangen van de gekozen discontovoet en klimaatonzekerheid

Meer informatie