Navigeer snel naar 

Case 18

Klimaatdijk beschermt historisch rivierdorpje in vele opzichten
Brede dijk verbindt in karakteristiek dorp oud met nieuw en veilig met mooi

Details

ProjectBrede Dijk Streefkerk
KlimaatthemaAdaptatie: overstromingen
LocatieStreefkerk
SchaalWijk
DoelgroepMedewerkers waterschap, gemeente, provincie, ontwikkelaars
TijdlijnOktober 2009-Juli 2010. De horizon van het plan is honderd jaar

De dijk in Streefkerk aan de Lek voldoet niet meer aan de eisen. Er moet een nieuwe dijk komen die de veiligheid garandeert, de historie respecteert en ruimte laat voor nieuwbouw. Het Waterschap Rivierland wil dat de nieuwe dijkversterking langer dan een paar decennia meegaat – ook als het klimaat verandert.

De dijk in Streefkerk aan de Lek voldoet niet meer aan de eisen. Er moet een nieuwe dijk komen die de veiligheid garandeert, de historie respecteert en ruimte laat voor nieuwbouw. Het Waterschap Rivierland wil dat de nieuwe dijkversterking langer dan een paar decennia meegaat – ook als het klimaat verandert.

Aanpak

  • Bij het project is onderzocht of de uitbreiding van de jachthaven buitendijks gecombineerd kan worden met de wens om de dijkversterking zo klimaatrobuust mogelijk te maken. Bij dit integrale plan is rekening gehouden met een hoge mate van klimaatverandering. Zo is in de toekomst niet opnieuw een dijkversterking nodig. De planperiode omvat 100 jaar.
  • Experts en onderzoekers van de overheid, onderzoeksinstituten en adviesbureaus bedachten een scala aan oplossingen. Daarbij zijn alternatieven afgezet tegen een meer conventioneel ontwerp. Er is ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een stakeholder-analyse uitgevoerd om de economische haalbaarheid en draagvlak te toetsen.
  • Bij de conventionele oplossing, een verhoogd en verbreed binnentalud, zouden karakteristieke panden binnen de dijken moeten wijken. Het alternatieve ontwerp zet in op verhoging en verbreding van de dijk aan de buitendijkse kant. Ook is een plan opgesteld waarbij beeldbepalende historische panden aan de dijk kunnen blijven staan. Over de dijk komt een wandel- en fietspad, en in het binnendijkse gebied een nieuwe woonbuurt, met een duurzaam watersysteem in een slotenpatroon. 
  • Volgens de MKBA zijn de aanvankelijke kosten van het alternatieve ontwerp 25% hoger dan bij de conventionele oplossing. Naar verwachting zullen de kosten voor beheer en onderhoud lager zijn en is er na 50 jaar niet weer een nieuwe versterking nodig. Bij een looptijd van 100 komt het alternatieve ontwerp positiever dan voren, zonder de nog niet becijferde, positieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving.

Resultaat

Het ontwerp is enthousiast ontvangen door waterschap, provincie en gemeente. Het brede dijkontwerp is onderdeel geworden van het voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Het lijkt erop dat Streefkerk ook daadwerkelijk een brede, klimaatrobuuste dijk gaat krijgen.

Lessen

- Vaak wordt gedacht dat brede dijken niet inpasbaar zijn in stedelijk gebied. Met creatieve oplossingen kan dat soms wel
6 Een brede dijk is op de lange termijn goedkoper, maar de investeringskosten zijn hoger. Samenwerking met andere partijen met plannen voor het gebied, biedt kansen om dit verschil te overbruggen

Meer informatie