Navigeer snel naar 

e

Socio-economische scenario's

http://www.climatescenarios.nl

De socio-economische scenario's zijn toekomstbeelden van de bevolkingssamenstelling, economie, economische sectoren, instituties en inrichting van ruimte. Hiermee kunnen effecten worden beoordeeld.

De socio-economische scenario's zijn toekomstbeelden van de bevolkingssamenstelling, economie, economische sectoren, instituties en inrichting van ruimte. Hiermee kunnen effecten worden beoordeeld.

Wat is het?

De meeste klimaatstudies gaan over de toekomst. Maar niet alleen het klimaat verandert, ook de samenleving verandert. Het heeft dus geen zin om de effecten van het toekomstige klimaat te projecteren op de huidige sociaal-economische omstandigheden. Met scenario-analyse kunnen we de toekomstige omstandigheden verkennen. Scenario’s zijn beschrijvingen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Ze bestaan uit verhaallijnen die meestal kwantitatief worden onderbouwd met modellen. Socio-economische scenario’s zeggen iets over de ontwikkeling in de bevolkingssamenstelling, de economie, de economische sectoren, de instituties en de inrichting van de ruimte.

Wat kan het?

We kunnen socio-economische scenario’s gebruiken om te beoordelen waar we problemen krijgen als we niets doe. Ook kunnen we met de scenario’s onderzoeken of klimaatbestendige maatregelen passen in mogelijke toekomstige samenlevingen. Scenario’s zijn geen voorspellingen en we kunnen ook niet beoordelen of bepaalde scenario’s waarschijnlijker zijn dan andere. Ook zijn scenario’s niet zo goed in het analyseren van discontinuïteiten: langzame of plotselinge trendbreuken. Klimaatverandering kan wel discontinuïteiten veroorzaken.

Welke informatie kan ik vinden?

Er zijn veel socio-economische scenario’s ontwikkeld. Zo heeft het IPCC mondiale socio-economische scenario’s ontwikkeld tot 2100 (SRES). Die vormen ook één van de pijlers van de KNMI klimaatscenario’s. Voor Nederland zijn de meest relevante socio-economische scenario’s op dit moment:

  • de scenariostudie Welvaart en Leefomgeving (WLO)
  • Deltascenario’s van het Deltaprogramma

De WLO studie zet vier scenario’s uit die variëren in de bereidheid om internationaal samen te werken (as nationaal-internationaal) en de mate van hervorming van de collectieve sector (as publiek-privaat). De scenario’s zijn: sterk Europa, regionale gemeenschappen, transatlantische markt en globale economie. De studie laat voor elke sector in de samenleving zien wat er onder de vier scenario’s gaat veranderen. Klimaatverandering is in de scenario’s verwerkt, maar men gaat nog niet uit van de KNMI ‘06 scenario’s.

De wikisite climatescenarios.nl is een handreiking hoe met de WLO scenario’s om te gaan. De handreiking maakt onderliggende data van de WLO scenario’s duidelijk. Het Deltaprogramma werkt met vier ‘Deltascenario’s’ en gebruikt deze scenario’s om te bepalen waar en wanneer Nederland problemen krijgt als we geen maatregelen treffen.  Deltascenario’s worden ook gebruikt om inzicht te krijgen in de robuustheid van maatregelen. Bij deze scenario's zijn 2 KNMÍ scenario's uit 2006 gecombineerd met 2 WLO-scenario's.

Hoe kan ik de scenario’s gebruiken?

Het is mogelijk om bestaande scenario’s direct toe te passen. Meestal moeten gegevens aangevuld worden. Vaak worden één of meer workshops georganiseerd om met belanghebbenden de scenario’s ‘op maat’ te maken. De handreiking ‘socio-economische scenario’s’ geeft in stappen aan hoe de WLO scenario’s toe te passen. De website Deltaportaal geeft meer informatie over het gebruik van de Delta scenario’s.

Meer informatie