Navigeer snel naar 

f

KNMI klimaatscenario's

http://www.knmi.nl/klimaatscenarios/

De KNMI klimaatscenario's schetsen beelden van verandering in temperatuur, neerslag, verdamping, wind en zeespiegel als gevolg van de toename van broeikasgassen.

De KNMI klimaatscenario's schetsen beelden van verandering in temperatuur, neerslag, verdamping, wind en zeespiegel als gevolg van de toename van broeikasgassen.

Wat is het?

Klimaatscenario's zijn consistente en plausibele beelden van een mogelijk toekomstig klimaat. De scenario’s schetsen beelden van veranderingen in temperatuur, neerslag, verdamping, wind en zeespiegel als gevolg van de toename van broeikasgassen.  Het KNMI maakt klimaatscenario's voor Nederland voor gebruik in impact- en adaptatiestudies. In 2006 zijn de zogenaamde KNMI'06 klimaatscenario's gepubliceerd. In 2009 zijn ze opnieuw bekrachtigd en is aanvullende informatie gegeven. De KNMI'06 scenario’s zijn sindsdien in vele studies gebruikt en een soort standaard geworden.

Wat kan ik ermee?

De vier KNMI'06 klimaatscenario's zijn zo gekozen dat ze met vier ‘hoekpunten’ een groot deel van de onzekerheden over ons toekomstig klimaat omspannen. Ze kunnen gebruikt worden in impact- en adaptatiestudies, bij beleidsvorming en om het algemene publiek een beeld te geven van wat klimaatverandering kan betekenen.

Klimaatscenario's zijn geen lange termijn weersverwachtingen: ze doen geen uitspraken over het weer op een bepaalde datum, maar alleen over mogelijke veranderingen in het gemiddelde weer en de kans op extreem weer in de toekomst.

Welke informatie kan ik in de scenario’s vinden?

In de brochures uit 2006 en 2009 over de KNMI’06 scenario’s  en op de KNMI website staan tabellen met de veranderingen in klimaat  in Nederland rond 2050 en 2100 ten opzichte van het huidige klimaat (1976-2005) volgens de vier KNMI'06 klimaatscenario's. In deze tabellen staan de veranderingen per seizoen of per maand aangegeven.

Met de Transformatietool kunnen ook tijdreeksen gegenereerd worden die horen bij elk van de vier  scenario’s. Die informatie kan vervolgens in impact- en adaptatiestudies worden gebruikt. Zo kan voor specifieke locaties informatie over bijv. het aantal zomerse dagen of het aantal dagen met meer dan 20 mm neerslag in de toekomst worden gegenereerd.

Hoe kan ik de klimaatscenario’s gebruiken?

Voor een eerste verkenning van de invloed van klimaatverandering kan het voldoende zijn om slechts één of enkele klimaatscenario’s te gebruiken (bijv. alleen het warmste, natste of droogste scenario). Dit kan bepalen of klimaatverandering impact heeft op een sector en of uitvoeriger onderzoek nodig is. Voor impact- en adaptatiestudies is het veelal zinvol om alle vier de scenario's te gebruiken. In een knikpuntenanalyse kunnen de klimaatscenario’s worden gebruikt om in te schatten wanneer een bepaald knikpunt ongeveer bereikt gaat worden. Door de scenario's te vergelijken, kan men ook bepalen hoe robuust verschillende adaptatiemaatregelen zijn. Maatregelen die goed werken voor alle vier de scenario's zijn vaak interessant voor beleidsmakers.

Idealiter spelen de resultaten van impact- en adaptatiestudies een rol bij het opstellen van beleid en strategie. In deze fase wordt vaak een keuze voor één of meerdere scenario's gemaakt om adaptatie- en/of mitigatie-maatregelen op af te stemmen. De keuze voor één of meerdere scenario's kan mede bepaald worden door maatschappelijk draagvlak, financiële middelen, etc.

Meer informatie