Navigeer snel naar 

t

Economisch investeringsmodel

Dit investeringsmodel berekent een geavanceerde kosten-batenanalyse voor adaptatiemaatregelen onder onzekerheid.

Dit investeringsmodel berekent een geavanceerde kosten-batenanalyse voor adaptatiemaatregelen onder onzekerheid.

Wat kan het?

Het model kan de vereiste berekeningen voor een geavanceerde kosten-batenanalyse voor adaptatiemaatregelen onder onzekerheid uitvoeren. Uitgangspunt van het model is het minimaliseren van de verwachte kosten van de maatregelen en het beperken van het risico van over- of onderinvesteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en niet-structurele beschermingsmaatregelen. Een gevoeligheidsanalyse van verschillende modelparameters geeft inzicht in de robuustheid van de uitkomsten.

Om de noodzaak en de omvang van investeringen te bepalen is het belangrijk om de verwachte kosten en baten van de beschermingsmaatregelen te analyseren. Het investeringsmodel geeft inzicht in het effect van onzekerheid over klimaatverandering op de investeringsbeslissing om de gevolgen van een overstroming te beperken. Het model is toegepast op klimaatrobuuste kustversterking langs de Nederlandse kust bij Katwijk.

Welke informatie kan ik in het model vinden?

Het model geeft inzicht in de investeringsbeslissing die vandaag moet worden genomen om toekomstige schade te beperken, gegeven de onzekerheid over klimaatverandering. De relatie tussen de directe kosten en baten van structurele en niet-structurele maatregelen (investeringskosten, onderhoudskosten, vermeden schade) en de indirecte effecten van adaptatiemaatregelen op recreatie en natuur worden weergeven. Ook het effect van mogelijke onder- of overinvestering in maatregelen is zo weer te geven. De resultaten van het model laten zien dat de optimale investeringsbeslissing die vandaag wordt genomen afhankelijk is van de kostenstructuur van de twee typen maatregelen. Ook is die beslissing afhankelijk van  de hoogte van de discontovoet en van de mogelijkheid om de investeringsbeslissing in de toekomst aan te passen op het moment dat er meer informatie beschikbaar komt over het effect van klimaatverandering.